TANHA

مرد که باشی
وقتی دسته زنی را عاشقانه میگیری
تازه میفهمی مرد بودن را باید
میان دستان ظریف زن احساس کرد

نوشته شده در ساعت 1:55 PM توسط امیرعلی| |

این روزهــــایم به تظاهر می گذرد...

تظاهر به بی تفاوتی،

تظاهر به بی خیـــــالی،

به اینکه دیگــــر هیچ چیز مهم نیست...

اما. . .

چه سخت می کاهد از جانم این "نمایش"

این پست را ســــــکوت می کنم تو بنویس !

تــــــــو بنویس...

از دلتنگی هایتــــــ، از دردهایتــــــ ، از حــــرف هایت...

از هرچه دلتـــــ می گوید !

بنویس برایـــــــــم...

نوشته شده در ساعت 12:38 PM توسط امیرعلی| |

میشه تنهایی بازی کرد
میشه تنهایی خندید
میشه تنهایی سفر کرد
ولی خدایی خیلی سخته تنهایی
تنهایی را تحمل کرد …!

نوشته شده در ساعت 11:9 AM توسط امیرعلی| |

بچه که بودم فکر میکردم

تنهایی یعنی وقتی که هیچکی خونه نیست

اما حالا ...

همین%

نوشته شده در ساعت 2:19 PM توسط امیرعلی| |

ابزار دوستت دارم تو زبانت است
ابزار دوستت دارم من نگاهم است
کار با ابزار ابراز احساس تو را یاد ندارم

افسوس.....

نوشته شده در ساعت 1:33 PM توسط امیرعلی| |

درد دارد....

امروز حرفی برای گفتن نداشته باشی

با کسی که ...

تا دیروز...

تمام حرف هایت را فقط به او می گفتی....

همین...

فقط و فقط همین.

نوشته شده در ساعت 6:46 PM توسط امیرعلی| |

کاش کودک بودم تا بزرگترین شیطنت زندگی ام نقاشی روی دیوار بود

ای کاش کودک بودم تا از ته دل می خندیدم نه اینکه مجبور باشم همواره تبسمی تلخ برلب داشته باشم

ای کاش کودک بودم تا در اوج ناراحتی و درد با یک بوسه همه چیز را فراموش می کردم

نوشته شده در ساعت 0:36 AM توسط امیرعلی| |

Design By : Mihantheme