TANHA

دلم استجابت دعایی را دل دل می کند

که گاه رویا , گاه محــــال میپندارمش...

تـــو ای مهربانی که از اینجــــا میگذری!

برای استجـــابت ایــن دعــا آمین بگو...!

نوشته شده در ساعت 8:58 AM توسط امیرعلی| |

یکی هست

تو قلبم

که هرشب واسه اون مینویسم و اون خوابه....

نمیخوام

بدونه

واسه اونه که قلب من اینجوری بی تابه...

همین.

نوشته شده در ساعت 12:1 PM توسط امیرعلی| |

گفتم:شعرهایم را دانه پاشیدم،

تاحواست پرت شود،

شکارت کنم!!!

گفت:زهی خیال باطل...!!

گنجشک های این روزها،

گوشتخوار شده اند،

باید خود را تکه تکه کنی!!!!!

نوشته شده در ساعت 0:55 AM توسط امیرعلی| |

در کوچه پس کوچه های خیالم قدم میزنم

بلکه شاید در خیالم بیابم او را ....

نوشته شده در ساعت 23:46 PM توسط امیرعلی| |

مرد که باشی
وقتی دسته زنی را عاشقانه میگیری
تازه میفهمی مرد بودن را باید
میان دستان ظریف زن احساس کرد

نوشته شده در ساعت 13:55 PM توسط امیرعلی| |

این روزهــــایم به تظاهر می گذرد...

تظاهر به بی تفاوتی،

تظاهر به بی خیـــــالی،

به اینکه دیگــــر هیچ چیز مهم نیست...

اما. . .

چه سخت می کاهد از جانم این "نمایش"

این پست را ســــــکوت می کنم تو بنویس !

تــــــــو بنویس...

از دلتنگی هایتــــــ، از دردهایتــــــ ، از حــــرف هایت...

از هرچه دلتـــــ می گوید !

بنویس برایـــــــــم...

نوشته شده در ساعت 12:38 PM توسط امیرعلی| |

میشه تنهایی بازی کرد
میشه تنهایی خندید
میشه تنهایی سفر کرد
ولی خدایی خیلی سخته تنهایی
تنهایی را تحمل کرد …!

نوشته شده در ساعت 11:9 AM توسط امیرعلی| |

Design By : Mihantheme